NPK 25-25-5

 • NPK 25-25-5 CC HIỆP PHÁT NT BĐ sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 CC HIỆP PHÁT NT BĐ NPK 25-25-5 CC HIỆP PHÁT NT BĐ là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt […]
 • NPK 25-25-5 CC HIỆP PHÁT PLUS sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 CC HIỆP PHÁT PLUS NPK 25-25-5 CC HIỆP PHÁT PLUS là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa […]
 • NPK 25-25-5 CC HIỆP PHÁT TLỢI sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 CC HIỆP PHÁT TLỢI NPK 25-25-5 CC HIỆP PHÁT TLỢI là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa […]
 • NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT BC sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT BC NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT BC là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa đầy đủ các […]
 • NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT BTT sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT BTT NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT BTT là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa đầy đủ các […]
 • NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT GC sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT GC NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT GC là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa đầy đủ các […]
 • NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT NT BĐ  sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT NT BĐ NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT NT BĐ là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa […]
 • NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT NT BV sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT NT BV NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT NT BV là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa […]
 • NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT NT BX sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT NT BX NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT NT BX là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa […]
 • NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT TL BĐ  sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT TL BĐ NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT TL BĐ là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa […]
 • NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT TL BX  sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT TL BX NPK 25-25-5 HIỆP PHÁT TL BX là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa […]
02773 649 361
0969653481